fbpx

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vstupom na našu webovú stránku a taktiež využitím našich služieb, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich “Podmienok a pravidiel”, ktorými sa spolu s ochranou údajov riadia vzťahy medzi Jogaland a Vami ako členom. Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “Zmluva”) uzatvorenej medzi poskytovateľom služby jogového štúdia Jogaland (ďalej len “Jogaland“) a jej členom. Termín "Vy" sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky či návštevníka alebo člena využívajúceho služby Jogalandu. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto "Podmienok" a to kedykoľvek. Je vo Vašom záujme pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či došlo k zmenám. 

Ak nesúhlasíte s akúkoľvek časťou z týchto podmienok, nepoužívajte prosím túto stránku, neregistrujte v našom rezervačnom systéme a nevyužívajte naše služby.

 

Obsah VOP:

I.  Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

II. Dôležité pojmy (definície)

III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

IV. Cena produktov a platba

V. Dodacie podmienky

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom a ochrana autorských práv

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

VIII: Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

X. Záverečné ustanovenie

 

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup eBookov (elektronických kníh), online kurzov(ďalej len eBook alebo digitálny obsah, produkty) alebo pobytov cez webové rozhranie www.jogaland.sk, prevádzkované: Mgr. Zuzana Krajčirovičová, IČO: 40 817 482, DIČ: 103 166 9133, so sídlom: Alžbetin dvor 582/1C, 900 42 Miloslavov, Slovenská Republika,(ďalej len predávajúci)

Nákup digitálnych produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinností oboch zmluvných strán, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť. VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky týkajúce sa nákupu digitálneho obsahu, alebo využívania internetových stránok www.jogaland.sk

VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícií ešte pred kúpou digitálnych produktov. Prosím, prečítajte si VOP veľmi pozorne a v prípade, že k ním budete mať otázky alebo pripomienky, kontaktujte ma ešte pred objednaním eBooku, alebo online-kurzu (teda pred kliknutím na tlačidlo “Objednať”). Stlačením tlačidla  totiž dávate signál, že ste videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu, aký tu popisujem. Kontakt nájdete v čl. II. VOP.

Všetky podstatné informácie nájdete tu vo VOP.

 

Prevádzkovateľ webu a rezervačného systému:
Mgr. Zuzana Krajčirovičová

Alžbetin dvor 582/1C

900 42 Miloslavov 

IČO: 40 817 482 DIČ: 103 166 9133

Zapísaná v živnostenskom registri: 309-18723 okresný úrad Senec

Číslo účtu: 2101882582

IBAN:SK72 8330 0000 0021 0188 2582 SWIFT: FIOZSKBAXXX

Mena účtu: EUR

E-mail: zuzana.jogaland@gmail.com

Mobil: +421 905 827 361

WEB: www.jogaland.sk

 

Prevádzkovateľ kamennej prevádzky, ktorá sa nachádza na Súkennícka 4, 2.poschodie:

Mgr. Zuzana Krajčirovičová

Alžbetin dvor 582/1C

900 42 Miloslavov 

IČO: 40 817 482 DIČ: 103 166 9133

Zapísaná v živnostenskom registri: 309-18723 okresný úrad Senec

 

Predmet poskytovaných služieb

Jogaland poskytuje svojim návštevníkom a členom nasledovné služby:

• zabezpečuje poradenstvo a služby v oblasti jogy, meditácii a príbuzných

činností

organizuje hodiny jogy, krátkodobé kurzy, poradenstvo, workshopy a pobyty (aj v zahraničí)
• sprostredkuje zabezpečenie externých dlhodobých kurzov

• zabezpečuje a organizuje jogové pobyty a semináre, ktoré sa riadia nasledovnými podmienkami pre storno pobytu:

Storono podmienky pre pobyty:

V prípade zrušenia pobytu na Slovesku si hotelové ubytovanie a  penzión účtujú nasledovné storno poplatky:
• 21 a viac dní pred nástupom na pobyt: bez poplatku
• menej ako 21 dní pred nástupom na pobyt: 30% z celkovej kalkulovanej sumy za pobyt
• menej ako 14 dní nástupom na pobyt: 50% z celkovej kalkulovanej sumy za pobyt
• 7 dní pred nástupom na pobyt a menej: 100% z celkovej kalkulovanej sumy za pobyt.

Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu. Je potrebné ho zaslať čo najskôr e-mailom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.
Zálohy vraciame na bankový účet do 30 pracovných dní od dátumu storna pobytu.

V prípade zásahu vyššej moci (nami neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná udalosť) je možnosť bezplatnej zmeny termínu pobytu pre rezervácie so zaplatenou zálohou, nie je možné vrátenie zálohy. Hotel si taktiež vyhradzuje právo na zmenu poskytovaných služieb a bonusov v súlade s nariadeniami krízového štábu Slovenskej republiky.
Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu. Je potrebné ho zaslať čo najskôr e-mailom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Zálohy vraciame na bankový účet do 30 pracovných dní od dátumu storna pobytu.

Bezpečnosť a riziká

Pred hodinou ste povinný oboznámiť inštruktora so všetkými aktuálnymi zraneniami a operáciami, ktoré majú vplyv na Váš súčasný zdravotný stav a s chronickými ochoreniami, aby bol na tieto skutočnosti počas výuky braný ohľad. Taktiež ste povinný upozorniť inštruktora na lekárom či fyzioterapeutom doporučené fyzické obmedzenia pohybov. Ak si neželáte fyzickú dopomoc, upozornite na to inštruktora pred hodinou.

Prehlasujete, že ste sa v prípade zdravotných problémov podrobili lekárskemu vyšetreniu ešte pred začiatkom jogového vzdelávania, ktoré nepreukázalo žiadne medicínske a zdravotné pochybnosti voči zmýšľanému zámeru praktizovať a učiť sa jogu.

Prehlasujete, že cvičenie jogy vykonávate dobrovoľne na vlastnú žiadosť a Váš zdravotný stav je spôsobilý vykonávať cviky pod vedením inštruktora.

Cvičíte vedome, s ohľadom na svoje možnosti a zdravotný stav.

Svojou rezerváciou miesta na hodine potvrdzujete a beriete na vedomie, že cvičenie vykonávané v rámci výuky realizujete na vlastné riziko. V prípade úrazu, zranenia a ich následkov ste si vedomý toho, že Jogaland a jej inštruktori neberú žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu.

Beriete na vedomie, že počas jogových hodín sa poskytuje výlučne praktické vyučovanie jogy.

Zaväzujete sa, že akékoľvek zdravotné problémy vzniknuté počas hodiny bezodkladne nahlásite inštruktorovi.

Vstup do priestorov Jogaland a využívanie Služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané. Návštevníci aj členovia pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok budú okamžite vylúčení z priestorov a ich členský príspevok prepadne v prospech Jogaland.

Jogaland si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám so závažnými zdravotnými ťažkosťami.

Fajčenie je v priestoroch Jogaland prísne zakázané.

Jogaland nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v jej priestoroch, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Jogalandom na odloženie vecí.

Pri využívaní Služieb ste povinný riadiť sa pokynmi inštruktorov alebo iných osôb, poskytujúcich služby v mene Jogalandu.

Copyright

Ak nie je uvedené inak, Jogaland vlastní všetky autorské práva materiálu na webových stránkach. Všetky registrované alebo neregistrované ochranné známky použité na týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky autorské práva, dáta, text, softvér, obrázky, grafika, ochranné známky, logá, rozhranie, fotografie a iné duševné vlastníctvo (obsah) na webovej stránkach je vo vlastníctve, alebo licencii Jogalandu. 

Jogaland vyhlasuje, že Klientom oznámi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z tréningov, a z poskytovania Služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou.

Jogaland si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke www.jogaland.sk, na svojej facebook stránke, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely.

Klienti nemajú právo vyhotovovať audio a video nahrávky bez súhlasu zástupcu Jogaland a realizovať akúkoľvek fotodokumentáciu.

Kupujúci
Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.jogaland.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým si kúpi digitálny produkt. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, fyzická aj právnická osoba.

Spotrebiteľ
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci výkonu svojho povolania. Ak spotrebiteľ uvedie do objednávky IČO, Kupujúcim je automaticky podnikateľ

Spotrebiteľská zmluva
Je Kúpna zmluva, v ktorej ako kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Táto zmluva je chránená príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonmi o ochrane spotrebiteľa, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak kupujúcim je iný subjekt ako spotrebiteľ, náležitosti VOP vzťahujúce sa k spotrebiteľovi, sa nevyužijú.

Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku
Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.jogaland.sk, vyplnením potrebných údajov Kupujúcim), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

 

Právne predpisy
Sú platné právne predpisy, ktorými sa riadia vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o Občiansky zákonník a v prípade, že je Kupujúcim Spotrebiteľ aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

Prečítajte si prosím dôkladne podmienky na tejto webovej stránke pred objednaním služby. Rezerváciou akejkoľvek služby, alebo vstupom do priestorov Jogaland na adrese Súkennícka 4 v Bratislave, súhlasíte s ich rešpektovaním.

Kupujúci objednáva digitálne produkty prostredníctvom webového rozhrania, tzn. prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára. 
POPIS PRODUKTOV: Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaných produktov, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo Kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Prípadne, či sú pre ich efektívne používanie a absolvovanie nutné ešte nejaké ďalšie podmienky. Je tu aj popis bonusov, ak sú ponúknuté pri kúpe. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webovom rozhraní majú informatívny charakter.

OBJEDNÁVKA  PRODUKTOV:

Na objednanie produktov prostredníctvom webového rozhrania slúži objednávkový formulár pri produkte, kde Kupujúci vypĺňa Meno a Priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a v prípade právnickej osoby aj IČO a DIČ, prípadne IČ DPH a následne zvolí spôsob platby. Pred odoslaním objednávky je poskytnutá Kupujúcemu možnosť skontrolovať, alebo zmeniť údaje, prípadne opraviť chyby. Následne je potrebné potvrdiť zakliknutím príslušného políčka súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Týmto súhlasom Kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítal a plne s nimi súhlasí. Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “Objednať” O prijatí objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Do okamihu obdržania potvrdenia objednávky môže Kupujúci objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu zuzana.jogaland@gmail.com zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť. Predávajúci je Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP.

IV. Cena produktov a platba

1. CENA PRODUKTOV
Na webovej stránke www.jogaland.sk je vždy uvedená aktuálne platná cena produktov. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru produktov, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jeho dopravou a dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (predtým ako kliknete na tlačítko “Objednať”) je konečná cena.

2. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená v okamžiku odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovej stránke, tým je myslený preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať produkt za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu Objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
3.Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať produkt Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
4. SPÔSOB PLATBY
Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho (platba trvá 1-2 dni)
- pokyny k platbe vo forme faktúry pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky

- pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol, čo pomôže rýchlemu spárovaniu a následnému odoslaniu produktu

b) online prostredníctvom platobného systému PayPal, ktorý poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov; čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Paypal
Kúpna cena sa hradí v mene EUR

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY
V prípade bezhotovostného bankového prevodu je Kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania úhrady Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

Po prijatí platby Predávajúci vystaví doklad o prijatí Kúpnej ceny, ktorý Kupujúci obdrží v prípade využitia online platobnej metódy po uskutočnení úhrady do 24 hodín od jej realizácie, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

V. Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA PRODUKTOV
Produkt eBook vo formáte pdf bude odoslaný Kupujúcemu po pripísaní Kúpnej ceny na e-mailovú adresu, ktorú zadal v objednávke v košíku, ako príloha e-mailu alebo ako odkaz v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je možné eBook otvoriť či stiahnuť.

Produkt online kurz bude v digitálnej forme odoslaný na e-mailovú adresu

 Kupujúcemu po pripísaní Kúpnej ceny  a v termíne začatia kurzu podľa jednotlivých blokov každý deň až do termínu ukončenia online kurzu.

2. DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu platby.

V prípade platby bankovým prevodom bude e-mail s eBookom odoslaný do 3 pracovných dní po pripísaní platby na účet Predávajúceho.

V prípade online platby bude eBook odoslaný do 24 hodín po realizácií platby.

V prípade online kurzu, ak termín kurzu začal a peniaze neboli pripísané na účet Predávajúceho odoslanie kurzu sa omešká do dňa, kedy sa peniaze pripíšu na účet Predávajúceho, t.j. 3 pracovné dni pri platbe bankovým prevodom a do 24 hodín v prípade online platby.  

3. KONTROLA FUNKČNOSTI SÚBOROV

Po doručení e-mailu obsahujúcom eBook alebo online kurz, si Kupujúci e-mail pozorne prečíta a skontroluje funkčnosť a dostupnosť prílohy alebo odkazu. V prípade zistených nedostatkov alebo chýb je Kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho, ktorý má povinnosť bezodkladne uskutočniť nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VI. VOP.

4. Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF (podrobnosti v čl.VI. VOP)

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho používaní

Produkty(digitálny obsah) posiela Predávajúci výlučne Kupujúcemu, na elektronickú adresu Kupujúceho zadanú v objednávke, prípadne sprístupnením webovej adresy, kde je produkt umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF. Ak bol produkt zaslaný ako odkaz na webovú stránku, odkaz si predávajúci otvorí v internetovom prehliadači, prostredníctvom kliknutia na podčiarknutý webový odkaz, uvedený v e-maily. Pre stiahnutie produktov je potrebné dostatočne výkonné internetové pripojenie. Môže sa stať, že obsah odkazu je krátkodobo nedostupný z dôvodu výpadku serveru, alebo údržby dát. Webová stránka môže byť aktualizovaná bez predchádzajúcich upozornení zo strany Predávajúceho.
Produkty a všetky jeho súčasti (obrázky, texty a darčeky) sú chránené Autorským právom a nie je možné ich bez súhlasu Predávajúceho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, alebo umožniť jeho využitie alebo šírenie tretím osobám. E-hry slúžia výlučne ako inšpirácia pre hry s deťmi, má informačný charakter a je vytvorený výlučne Predávajúcim. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za užívanie a výsledky práce s e-hrami.
 

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodu v 14 dennej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pretože mi zo srdca záleží na vašej spokojnosti, poskytujem vám nad rámec zákonnej povinnosti garanciu spokojnosti. Máte možnosť v lehote 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. V takomto prípade ma prosím kontaktujte na mailovú adresu zuzana.jogaland@gmail.com a pridajte aj doklad o kúpe, resp. dátum nákupu a vaše identifikačné údaje.
Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade chybného plnenia (nedoručenia e-mailu, ktorý obsahuje odkazy na produkt, alebo nefunkčných odkazov,) ďalej definované v čl. VIII.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak platba Kupujúceho nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 7 dní po termíne splatnosti. Tiež je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku Kupujúceho na vrátenie platby v prípade zistenia porušenia čl II. bod 7. alebo čl VI. bodu 2. VOP, najmä pri sprístupnení produktu tretej osobe, alebo jeho akomkoľvek šírení a porušovaní autorských práv alebo pri narušení webovej stránky Kupujúcim, pričom v uvedených prípadoch Kupujúci nesmie ďalej používať eBook alebo online kurz. Predávajúci je oprávnený následne postupovať v súlade so zákonmi a uplatňovať zákonné opatrenia vrátane práva na náhradu škody, resp. ujmy.
Pri využití garancie spokojnosti a odstúpení od zmluvy, zaniká Kupujúcemu nárok na bonusy a je povinný bonusy vrátiť najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri pobytoch je možnosť odstúpenia od zmluvy nasledovná: najviac 7 dní pred začatím pobytu, vrátenie sumy v plnej výške. Po uplynutí doby, teda v dobre kratšej ako 7 dní je  možnosť nahradiť svoje miesto na pobyte inou osobou. 

VIII. Záruka, vadné plnenie, reklamačný poriadok

Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
Predávajúci zodpovedá za odoslanie bezchybných digitálnych súborov. V prípade Spotrebiteľa Predávajúci poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov od odoslania produktu Kupujúcemu.
V prípade výskytu vady, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť a eBook alebo online kurz nie je možné užívať, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môže požadovať, ak digitálny súbor je možné užívať, ale má iné neodstrániteľné vady alebo ak nedôjde k náprave v primeranom čase.
Kupujúci nie je oprávnený dožadovať sa plnenia práv pri vadnom e-produkte, ak pri prevzatí e-produktu bol preukazne informovaný o danej vade, alebo vadu sám spôsobil. Záruky a zodpovednosti za vady sa nevzťahujú ani na vady, ktoré vznikli nesprávnym užívaním e-hry, alebo jeho nesprávnym uchovávaním.
Kupujúci nemá nárok dožadovať sa opätovného odoslania e-mailu obsahujúceho prílohu, alebo e-mailu s odkazom na webovú stránku obsahujúce produkt, ak mu ten bol preukázateľne odoslaný, pokiaľ si Kupujúci neuplatní právo na reklamáciu vád podľa bodu 7.tohto článku t.j. reklamáciu.
Ak Kupujúcemu nebol dodaný produkt v stanovenej dodacej lehote, skontroluje si všetky položky v svojom e-mailovom konte (napr. “spam”, “hromadné”, sociálne”, “reklamy”). Ak produkt v emailovej schránke nenájde, kontaktujte Predávajúceho mailom na emailovú adresu zuzana.jogaland@gmail.com
Reklamáciu Kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na adresu: zuzana.jogaland@gmail.com alebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. VOP. K reklamácii Kupujúci priloží faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu  najneskôr do 30 dní od jej doručenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade sťažnosti k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktuje Kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na zuzana.jogaland@gmail.com
Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

X. Záverečné ustanovenia

Týmto prehlasujete, že ste sa pred vyplnením registračného formulára rezervačného systému oboznámili s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasíte.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Jogaland a Vami. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Jogaland a Vy súhlasíte, že plne uznávate komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Jogaland si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP.

Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, znenie nájdete na stánke: https://jogaland.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.

Tieto VOP sú účinné od 10.07.2023.

Obchodné podmienky na stiahnutie tu>>>>>